Tworzywa sztuczne to syntetyczna materia organiczna otrzymywana np. z gazu ziemnego, ropy naftowej czy celulozy w wyniku procesu polimeryzacji. Dynamiczny wzrost produkcji tworzyw sztucznych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku doprowadził do zwiększenia ilości odpadów tego surowca. W porównaniu do innych rodzajów odpadów, poziom recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest nadal na niskim poziomie, dlatego cały czas rośnie ryzyko ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu recyklingu gromadzi się w Unii Europejskiej mniej niż 30% odpadów, a reszta wysyłana jest zwykle poza granice UE i poddawana dalszej obróbce w państwach biedniejszych, w których najczęściej nie obowiązują restrykcyjne normy środowiskowe, lub znacznie różnią się one od naszych. W 2008 roku na całym świecie produkowaliśmy 245 mln ton tworzyw sztucznych, w 2019 roku ilość ta wzrosła do 368 mln ton.

Do najważniejszych rodzajów tworzyw sztucznych zaliczamy tworzywa termoplastyczne i  termoutwardzalne. Pierwsze z nich mogą być poddawane wielokrotnie obróbce termicznej, podczas której miękną i topnieją, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją. Właśnie te tworzywa, dzięki swoim właściwościom, można przetwarzać na nowe w wyniku prostych procesów. Przykładowe tworzywa termoplastyczne to PE – polietylen, PS – polistyren, PCV czy PET. Z kolei drugi rodzaj tworzyw – termoutwardzalne, mogą być roztapiane i formowane, ale nie miękną pod wpływem temperatury. 

Aktualnie wyróżniamy 3 typy recyklingu tworzyw sztucznych: materiałowy, chemiczny i termiczny.

Recykling materiałowy to proces, w którym prowadzi się oczyszczenie materiału odpadowego oraz jego rozdrobnienie, mielenie, topienie i powtórne granulowanie bez zmiany struktury chemicznej surowca wyjściowego. W wyniku tego procesu tworzy się regranulat, który jest gotowym półproduktem do tworzenia nowych wyrobów. 

Recykling chemiczny polega na wykorzystaniu procesów chemicznych do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, z których następnie można wytworzyć pełnowartościowe tworzywa, a także mogą być wykorzystane jako dodatek do wytwarzania innych produktów chemicznych. Z kolei odpady z tego procesu mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Ten rodzaj recyklingu stosuję się przede wszystkim do odpadów PET i wykorzystuje się procesy: 

  1. Hydrolizę – polega na rozkładzie PET z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. W wyniku tego procesu powstaje kwas tereftalowy i glikol etylenowy, które po oczyszczeniu są surowcami do ponownej produkcji PET.
  2. Alkoholizę – polega na rozkładzie tworzywa z wykorzystaniem gorącej temperatury, wysokiego ciśnienia i alkoholu (zwykle metanolu – wtedy proces ten nazywa się metanolizą). Produktami tej reakcji jest glikol etylenowy i tereftalan dimetylu.

Recykling termiczny wykorzystywany jest przy zmieszanych odpadach tworzyw sztucznych, zanieczyszczonych lub z dodatkiem wypełniaczy. Polega on na destruktywnej konwersji polimerów do związków małocząsteczkowych i użyciu ich jako surowców chemicznych lub paliw. Czyli prostymi słowami – na spaleniu odpadów i odzyskaniu z nich energii. 

Elmigo proponujemy naszym klientom usługi recyklingu materiałowego. Pomagamy przedsiębiorstwom produkcyjnym zarządzać i zagospodarować powstające odpady z tworzyw sztucznych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na ponowne wykorzystanie surowców w tym samym zakładzie w postaci przemiałów i regranulatów, co wpływa zarówno na obniżenie kosztów produkcji, jak również na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zachęcamy do kontaktu!